Tuulen Sukuseuran säännöt

TUULEN SUKUSEURA r.y:n säännöt

I Sukuseuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus


Yhdistyksen nimi on Tuulen sukuseura r.y., kotipaikka Helsingin kaupunki ja toimialueena koko maa. Yhdistystä kutsutaan jäljempänä sukuseuraksi.


Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa.


Sukuseura pyrkii toteuttamaan tarkoitusperiään
– järjestämallä yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkeilyjä ja muita seuran toimintaan Iiittyviä tilaisuuksia;
– keräämallä ja arkistoimalla sukua koskevaa tietoutta;
– selvittärnallä ja auttamalla suvun jäseniä selvittämään suvun vaiheita sekä
-saattamalla tutkimustyön tulokset jäsenten tietoon;
– harjoittamalla sukuseuran tarkoitusperiä edistavää julkaisutoimintaa, sekä
– pitämällä jatkuvasti luetteloa suvun jäsenistä.

II Sukuseuran jäsenet


Sukuseuran jäseneksi voidaan hyvaksyä jokainen 18 vuotta täyttanyt henkilö,joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka avioliiton kautta on siihen liittynyt.


Sukuseuran jäseneksi haluavan on ilmoittauduttava sukuseuran hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta. Jäsenen, joka haluaa erota sukuseurasta, on ilmoitettava siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoitettava eroamisestaan sukuseuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.


Sukuseuran jäsenen tulee suorittaa varsinaisen sukukokouksen vuosittain vahvistama jäsenmaksu. Sukuseuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai muun syyn aiheuttaman maksukyvyn heikentymisen perusteella.


Sukuseuran ainaisjäseneksi katsotaan jäsen, joka yhdellä kertaa suorittaa jäsenmaksun kymmenkertaisena.


Sukuseuran jäsenen alle 18-vuotiaat lapset voivat liittyä sukuseuraan nuorisojäseninä, jotka ovat vapaat jäsenmaksusta ja joilla ei ole äänioikeutta sukuseuran kokouksissa.


Sukukokous voi hallituksen esityksestä kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut sukuseuran toiminnassa. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.

10§
Hallituksen on pidettävä jäsenluetteloa sukuseuran jäsenistä.

III Sukuseuran hallitus

11 §
Sukuseuran asioita hoitaa hallitus, joka valitaan varsinaisessa sukukokouksessa.

Hallitukseen kuuluu vähintään kuusi ja enintään yhdeksän jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Jos jäseniä on kuusi, heistä on vuosittain erovuorossa kaksi. Jos jäseniä on enemmän, erovuorossa on kahtena ensimmäisenä vuonna kolme ja kolmantena loput. Kahden ensimmäisen vuoden aikana erovuoroiset määrätään arvalla. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sukuseuran sihteerin, rahastonhoitajan ja muut mahdolliset toimihenkilöt. Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan myös sukuseuran esimieheksi ja varapuheenjohtajaa myös sukuseuran varaesimieheksi.

Hallitus on päätösvaltainen, kun sukuseuran esimies tai varaesimies sekä vähintään kaksi (2) muuta jäsentä, jos hallituksen jäsenmäärä on kuusi, tai vähintään neljä (4) muuta jäsentä, jos jäsenmäärä on kuutta suurempi, on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.

12 §
Hallitus voi keskuudestaan tai muista sukuseuran jäsenistä asettaa avukseen valiokuntia erityisten tehtävien hoitamista varten.

13 §
Sukuseuran nimen kirjoittavat sukuseuran esimies tai varaesimies yhdessä sukuseuran sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

14§
Sukuseura voi toimintansa tukemista varten ottaa vastaan testamentteja tai lahjoituksia, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää kerayksiä ja arpajaisia. Sukuseura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

IV Sukuseuran tilit

15§
Sukuseuran tilit päätetään kalenterivuosittain. Ne on annettava tilintarkastajille tarkastettaviksi viimeistään seuraavan helmikuun kuluessa. Tilintarkastajien lausunto tilien ja sukuseuran hallinnon tarkastuksesta on annettava hallitukselle viimeistään seuraavan maaliskuun aikana.

V Sukuseuran kokoukset

16§
Sukuseuran varsinainen kokous pidetään hallituksen kutsusta sen määräämässä paikassa ja määräämänä aikana vuosittain maalis-toukokuun kuluessa. Kokouksesta on ilmoitettava sukuseuran jäsenille vähintään kaksi viikkoa aikaisemmin kutsulla, joka on julkaistu valtakunnallisessa sanomalehdessä tai annettu tiedoksi kirjeellä.

Ylimääräiseen sukukokoukseen kutsutaan sukuseuran jäsenet hallituksen toimesta sanomalehti-ilmoituksella tai kirjeellä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

17 §
Sukukokoukselle valitaan puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Kokouksessa todetaan sen laillisuus.

Varsinaisessa sukukokouksessa päätetään seuraavista asioista:

1) hyväksytään edellisen vuoden toimintakertomus;

2) hyväksytään edellisen vuoden tilit ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille;

3) vahvistetaan hallituksen laatima alkaneen kalenterivuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio;

4) valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle;

5) valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan alkaneen kalenterivuoden tilejä seuran hallintoa, sekä

6) päätetäään muista kokouskutsussa mainituista asioista.

18 §
Sukukokouksessa on nuorisojäseniä lukuunottamatta (vrt. 8 §) jokaisella sukuseuran läsnä olevalla jäsenellä, joka on suorittanut edellisen vuoden jäsenmaksunsa, yhtäläinen äänioikeus.

Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jonka hyväksi useimmat äänet on annettu. jos äänet menevat tasan, voittaa se mielipide, jonka puolesta kokouksen puheenjohtaja on äänestänyt. Mikäli päätös koskee sääntöjen muuttamista tai sukuseuran purkamista, sovelletaan niihin, mitä näiden sääntöjen pykälissä 19 ja 20 on säädetty. Äänten ollessa vaaleissa tasan määrätään tulos arvalla.

VI Sääntöjen muuttaminen ja sukuseuran purkaminen

19 §
Päätös sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta voidaan tehdä vain, jos siitä on kokouskutsussa nimenomaan ilmoitettu.

Päätös sääntöjen muuttamisesta edellyttää, että sitä on kannattanut vähintään kaksi kolmannesta äänestyksessä annetuista äänistä. Sukuseuran purkamista koskevan päätöksen tekemiseen vaaditaan sama äänten enemmistö kahdessa peräkkäisessä sukuseuran kokouksessa, jotka pidetään vähintään kahden kuukauden väliajoin.

20 §
Jos sukuseura purkautuu, viimeisessä sukukokouksessa on päätettävä sukuseuran omaisuuden käyttämisestä sukuseuran tarkoitusperiä edistävällä tavalla. Sukuseuran arkisto on luovutettava Karjalan Liitolie.

21§
Kaikessa muussa noudatetaan yhdistyslain voimassa olevia säännöksiä.